Deelnemersovereenkomst Collectieve Actie tegen Google

Ik heb mij aangemeld bij de Stichting app stores claims (de “Stichting”) om deel te nemen aan de collectieve actie tegen Google (de “Collectieve actie Google”) en geef de Stichting exclusief opdracht om mijn belangen als gedupeerde te behartigen in verband met het misbruik dat Google heeft gemaakt van haar machtspositie sinds de oprichting van de Google Play Store.

Mijn belangen als deelnemer

Door de aanmelding ben ik als deelnemer betrokken bij de Collectieve Actie. Ik kan alleen deelnemen als ik

  1. tenminste 18 jaar of ouder ben, danwel toestemming van mijn ouders en/of wettelijk vertegenwoordiger heb; en
  2. een smartphone of tablet heb of heb gehad met het besturingssysteem Android waarop de Google Play Store was voorgeïnstalleerd; en
  3. in de Nederlandse versie van de Google Play Store tenminste één Android softwareapplicatie (een “App”) heb gekocht; of
  4. digitale inhoud, diensten of abonnementen via een App heb afgesloten; en
  5. deze App(s), digitale inhoud, diensten of abonnementen niet van Google zelf zijn.

De Stichting behartigt mijn belangen door het voeren van de Collectieve Actie Google en daarmee samenhangende juridische procedures en/of schikkingsonderhandelingen met als doel het verkrijgen van een schadevergoeding van Google ten behoeve van alle gedupeerden.

Kosten

De Stichting voert de Collectieve Actie met behulp van externe procesfinanciering. Wanneer de rechter de Collectieve Actie toewijst zet de Stichting zich ervoor in dat alle kosten in rekening gebracht worden bij Google. De Stichting draagt het risico voor de kosten wanneer de rechter de Collectieve Actie afwijst.

Alleen wanneer de rechter de Collectieve Actie toewijst zonder dat de kosten in rekening kunnen worden gebracht bij Google, heeft de Stichting recht op een vergoeding van de kosten bestaande uit een percentage van de door de gedupeerden te ontvangen schadevergoeding. Dit percentage bedraagt maximaal 25%.

Herroeping

Ik kan mijn instemming met de deelnemersovereenkomst tot 14 dagen nadat de Stichting mijn aanmelding heeft ontvangen kosteloos herroepen. Daarna kan ik de deelnemersovereenkomst zonder opgaaf van redenen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Als ik (mede) dankzij de inspanningen van de Stichting enige schadevergoeding van Google ontvang voor de gebeurtenissen en handelingen van Google zoals die in de Collectieve Actie aan de orde worden gesteld, ben ik ondanks de opzegging nog wel de overeengekomen kostenvergoeding verschuldigd.

Herroeping of opzegging geschiedt per e-mail aan info@appstoresclaims.nl. De Stichting verzendt binnen 5 werkdagen een bevestiging van de herroeping of opzegging.

Toepasselijk recht

Op deze deelnemersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.