Privacyverklaring

Big tech. fair play.

Dit is de privacyverklaring van Stichting app stores claims (hierna: ”Stichting ASC”, “wij”, “ons” “onze”), gevestigd te (1015 CS) Amsterdam aan de Keizersgracht 62-64, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84324481. Stichting ASC is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

In deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken en wat uw rechten zijn om uw persoonsgegevens te kunnen beschermen. Wij adviseren u om deze privacyverklaring aandachtig door te nemen.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting ASC kunt u die richten aan info@appstoresclaims.nl.

1. PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • Personen die zich aanmelden in verband met een door de Stichting ASC te voeren collectieve actie (hierna: “Deelnemers”)
 • Personen die onze website bezoeken
 • Personen met wie wij contact hebben in het kader van onze activiteit

Stichting ASC verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Categorie Persoonsgegevens
Basisgegevens van Deelnemers
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Tijd en datum van account aanmaken
 • Voor welke collectieve actie de Deelnemer zich heeft aangemeld
 • De appstore waarin de deelnemer aankopen heeft gedaan
Deelnemersdocumentatie
 • Persoonsgegevens in documenten die aan ons worden verstrekt ter onderbouwing van een claim
 • De tijd en datum waarop een document is ingediend
Communicatie en correspondentie
 • Persoonsgegevens in de inhoud van de berichten die wij met elkaar uitwisselen
 • Activiteit omtrent de communicatie met u
Bezoeken van onze website
 • Uw activiteit op onze website
 • Uw internetbrowser en apparaat type
 • Uw IP-adres
 • Cookies en informatie die via cookies wordt verzameld.
Gegevens van contactpersonen
 • Naam, emailadres en overige contactgegevens die u ons verstrekt.
 • Persoonsgegevens in de inhoud van de berichten die wij met elkaar uitwisselen.

Deelnemers wordt verzocht om geen extra gevoelige (‘bijzondere categorieën’) persoonsgegevens te uploaden via uw account. Dat zijn persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Als u zich bij ons aanmeldt zult u sommige persoonsgegevens verplicht moeten opgeven zodat wij de overeenkomst met u kunnen aangaan en uitvoeren. Op de website (bigtechfairplay.nl) wordt aangegeven om welke persoonsgegevens het gaat.

2. HET DOEL EN DE GRONDSLAG VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Stichting ASC verwerkt uw persoonsgegevens door de volgende doeleinden en op basis van de volgende grondslagen:

• Toestemming

• Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst

• Wettelijke verplichting

• In verband met een gerechtvaardigd belang

Deelnemers
Doel Grondslag
Account. Het aanmaken van uw account zodat u kan deelnemen aan de collectieve actie, bewijsstukken kunt uploaden en de voorgang van de actie kunt volgen.
 • Het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst met u
 • Wij kunnen gegevens in onze administratie en archief verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang om een claimadministratie te voeren en bewijs te hebben in het kader van de collectieve actie.
Afhandeling collectieve actie. Ontvangen, beoordelen, corresponderen over, verwerken en behandelen van uw claim, waaronder het voeren van schikkingsonderhandelingen en/of juridische procedures, het bijhouden van een administratie en een archief
 • Het uitvoeren van de overeenkomst met u.
 • Uw gerechtvaardigd belang om u op de hoogte te houden van de collectieve actie
 • Wij kunnen de gegevens in onze administratie en ons archief verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang om een deelnemersadministratie te kunnen voeren en bewijs te bewaren voor de collectieve actie.
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichting tot het voeren vaan financiële/fiscale administratie.
Websitebezoekers
Doel Grondslag
Functioneren website. Het correct laten functioneren en verbeteren van onze website door het monitoren van onze website
 • Stichting ASC heeft een gerechtvaardigd belang om onze website te monitoren. De verwerkingsactiviteiten in dit kader zijn erop gericht u een goed functionerende en veilige website aan te kunnen bieden.
 • De resultaten van dit onderzoek bevatten nooit informatie over individuele personen.
Statistisch website. Het meten van uw gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren
 • Stichting ASC heeft een gerechtvaardigd belang om uw gedrag te meten op onze website en in onze communicatie. De verwerkingsactiviteiten in dit kader zijn erop gericht onze website en communicatie via de website te verbeteren.
Marketing website. Advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller.
 • Wij gebruiken deze gegevens om advertenties weer te geven die toegesneden zijn op en relevant zijn voor u als gebruiker.
 • Deze verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk ons belang om de aangeboden advertenties te optimaliseren.
Contactpersonen (overig)
Doel Grondslag
Het corresponderen met andere contactpersonen in verband met onze activiteiten Stichting ASC heeft een gerechtvaardigd belang om met onze contactpersonen te kunnen communiceren.

3. VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

 • Verwerkers
  Wij maken gebruik van derde partijen om onze diensten te kunnen verlenen (dit zijn verwerkers van Stichting ASC). Deze verwerkers zijn verantwoordelijk voor de hosting van onze website. Wanneer wij uw gegevens verstrekken aan deze verwerkers, zorgen wij ervoor dat zij uw gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Ook hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met deze verwerkers waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van ons.
 • Overig
  Verder verstrekken wij alleen gegevens aan derden als wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

4. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Wij hechten veel waarde aan een goede beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wilt u meer weten over deze maatregelen? Neem dan contact met ons op via info@appstoresclaims.nl

5. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Stichting ASC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Daarbij worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd

Persoonsgegeven in actieve dossiers Tot 4 weken nadat de zaak is afgerond en tijdens de archiveringstermijn (zie hieronder)
Persoonsgegevens in gearchiveerde dossiers 20 jaar vanaf de datum waarop het dossier is gearchiveerd. Als een zaak weer actief wordt, gaat de bewaartermijn opnieuw in.
Contactgegevens die niet in dossier staan 10 jaar vanaf het betreffende fiscale jaar
Contactgegevens die niet in het dossier staan 10 jaar vanaf het laatste moment met de persoon
Eventuele overige persoonsgegevens 5 jaar
Cookie informatie 1 jaar, zie voor de opslagduur van cookies de cookieverklaring.

6. UW RECHTEN

Onder de privacywetgeving beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan die we hieronder hebben opgenomen:

U heeft het recht om inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens, om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten herstellen (rectificatie), om te verzoeken uw persoonsgegevens te laten verwijderen (recht om vergeten te worden) of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om uw persoonsgegevens te ontvangen van ons (dataportabiliteit). Als we uw persoonsgegevens verwerken omdat u daarvoor toestemming hebt gegeven, kunt u die toestemming altijd intrekken.

U kunt uw verzoek bij ons indienen via info@appstoresclaims.nl. Wij beantwoorden uw verzoek binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek. Wanneer uw verzoek complex is of te omvangrijk om binnen die maand af te kunnen handelen, informeren wij u daarover.

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://www.autoriteitpersoons…

7. WIJZIGINGEN?

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. In geval van significante wijzigingen die u in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streven wij ernaar u daarover direct te informeren. Laatste aanpassing is gedaan op 31 december 2021.

8. CONTACT

Voor vragen of opmerkingen over het privacy statement kun u contact opnemen via info@appstoresclaims.nl.

Privacy-instellingen